#Sumatra Barat

Gezicht op Passeerende Kolentrein In De Anaikloof

Gezicht op Passeerende Kolentrein In De Anaikloof. Circa 1910 Sumatra. Didalam foto terlihat kereta api milik SSS (Staatsspoorwegen ter Sumatra’s Westkust) yang membawa rangkaian gerbong pengangkut batu bara (kemungkinan kosong) menuju ke…

Djalan Kereta Api Dan Temboesan Di Belahan Anai

Djalan Kereta Api Dan Temboesan Di Belahan Anai Pada Tahoen 1833 diboeat soeatoe djalan melaloei belahan ini; tahoen 1891 djalan kereta api melaloei belahan Anai dipergunakan orang. Djalan ini beserta djalan roda…